หน้าแรก

ให้ “กฎหมาย”
เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน

รวมทุกกฎหมายที่ควรรู้ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน กฎหมายใกล้ตัวที่หลายคนอาจไม่เคยสนใจ บางครั้งเรื่องใกล้ตัวนี่แหละที่พอเกิดปัญหาหลายคนมักจะมองข้าม


คำค้นหายอดนิยม : ฟ้องร้อง หมิ่นประมาท แจ้งความ โกง ลิขสิทธิ์

บทความยอดฮิต

อินโฟกราฟิก

กระบวนการยุติธรรม กำหนดเวลาทุกขั้นตอน “มีกำหนดเสร็จ – ติดตามความคืบหน้า – ตรวจสอบได้”

กระบวนการยุติธรรม กำหนดเวลาทุกขั้นตอน “มีกำหนดเสร็จ – ติดตามความคืบหน้า – ตรวจสอบได้”

คำนี้ในกฎหมาย

LAWGET

Q&A : ขาย-ดื่มแอลกอฮอล์ในปั๊มน้ำมัน มีความผิดหรือไม่?

7 สถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา
2. สถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
3. สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงคามประเพณี
4. สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
5. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
6. สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
7. สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
.
8 สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา
3. สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้า หรือสโมสร
4. หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
5. สถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
6. สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานี บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
7. สวนสาธารณะของทางราชการ ที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนทั่วไป
8. สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เช่น ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก, บริเวณสถานีขนส่ง, ในบริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ, ในบริเวณทางเรือโดยสารสาธารณะหรือบนเรือโดยสาร สาธารณะประจำทาง
.
หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Q&A : แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ลอก ตัวหนังสือซีดจาง มองไม่เห็นตัวเลข นำออกไปขับขี่ผิดกฎหมายหรือไม่?

หากแผ่นป้ายทะเบียนรถลอก ตัวหนังสือซีดจาง หรือมองไม่เห็นตัวหนังสือ ห้ามนำหมึกสีดำไปเติมบนตัวอักษรหรือตัวเลขที่สีจาง ไม่งั้น มีความผิด ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานปิดบังหรือเจตนาดัดแปลงทะเบียนรถยนต์ คือสีดำบนตัวอักษรหรือตัวเลขบนทะเบียนรถ หรือหากเพิกเฉยและไม่เปลี่ยนป้ายทะเบียน จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายข้อหาใช้ป้ายทะเบียนชำรุดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ที่ระบุไว้ว่า “รถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” และมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เพราะป้ายทะเบียนชำรุดที่มองไม่เห็นเลข จะส่งผลกระทบต่องานการกำกับดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

Q&A : รถยนต์สีซีด หมอง เปลี่ยนสีใหม่ให้ถูกโฉลก แต่ไม่แจ้งกรมการขนส่งทางบก ผิดหรือไม่?

การเปลี่ยนสีรถยนต์ใหม่ไม่ใช่แค่การขับรถไปร้านซ่อมสี ทำสี เปลี่ยนสี หรือร้าน wrap รถ เมื่อเสร็จแล้วนำรถมาใช้งานตามปกติ แต่ยังมีอีกขั้นตอนที่เจ้าของรถยนต์ต้องดำเนินการคือ “การแจ้งเปลี่ยนสีรถ” โดยแจ้งต่อ “นายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก”

Q&A : “นินทา” เป็นความผิดทางกฎหมายหรือไม่?

ในยุคที่ทุกคนมีสื่อโซเชียลอยู่ในมือ มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างอิสระ
แต่รู้หรือไม่ว่าบางข้อความที่โพสต์ไป บางทีอาจจะพิมพ์แบบขำ ๆ สนุก ๆ แต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือถูกเกลียดชัง อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย “หมิ่นประมาท” แบบไม่รู้ตัว…

VDO กฎหมาย

กฎหมายทายสนุก

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

กฎหมาย 101

เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น
แบบเข้าใจง่าย

ส่งตรงเนื้อหาดีๆ ถึงมือคุณ

OJA Newsletter