ข้อมูลองค์กร

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) คือหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนานโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษา วิจัย ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และนำผลให้ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง การดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม มีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน

สกธ. …. ทำอะไร?

  • รับผิดชอบในงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
  • ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนองต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
  • สนับสนุนและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรม
  • ประสานและดำเนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และทางด้านอาชญาวิทยา รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
  • ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย