ค้นหา

สมุดภาพอินโฟกราฟิก 2 ภาษา (ไทย-ยาวี)

สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย ฉบับ 2 ภาษา (ไทยและมลายูหรือยาวี) ฉบับนี้ เป็นสื่อความรู้กฎหมายที่จัดทำขึ้นโดยสรุปเนื้อหากฎหมายที่ยากแก่การตีความให้สั้น กระชับ และใช้ภาษาที่สามารถอ่านและเข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าถึงองค์ความรู้กฎหมายที่จำเป็นและช่องทางขอรับความช่วยเหลืองานบริการของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่ 

สำนักงานกิจการยุติธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมุดภาพฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หน่วยงานในพื้นที่ ชุมชน และสังคม ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในเชิงป้องกันก่อนเกิดปัญหาได้ ตามคติพจน์ที่ว่า “รู้กฎหมายไว้ดีแน่ๆ กันไว้ดีกว่าแก้” ครับ