ค้นหา

หนังสั้นความยุติธรรม ปี 2 | เรื่อง ยักษ์คู่

โครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรม ปี 2 หัวข้อ “108 เรื่องราวความยุติธรรม” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดขึ้นเพื่อต้องการสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักและมองเห็นบทบาท หน้าที่ ความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมต่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมในมิติที่หลากหลาย เพื่อให้สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ ต่อกระบวนการยุติธรรมและสรรค์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรม อันนำไปสู่เป้าหมายการอำนวยความยุติธรรมและการบูรณาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม สู่การพัฒนาการอำนวยความยุติธรรม หัวข้อ “108 เรื่องราวความยุติธรรม” ซึ่งจะมีเนื้อหาที่อยากจะเห็นหรืออยากจะสื่อสารใน 4 ประเด็นคือ
1. กรอบความคิดเรื่องความยุติธรรม
2. ทัศนคติต่อความยุติธรรมในสังคม
3. มุมมองต่อความยุติธรรม
4. การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
*เกร็ดความรู้: จำนวน 108 เป็นจำนวนเลขที่เป็นสำนวนการพูด บางทีก็พูดว่า “เรื่องร้อยแปด” หรือบางทีก็มีจำนวนต่อท้ายออกไปอีกว่า “เรื่องร้อยแปดพันเก้า” มีความหมายว่า รู้ร้อยแปด คือ รู้เรื่องมากต้นเรื่องเดิมนั้นเข้าใจว่า เดิมทีในทางพระพุทธศาสนาจะถือกันว่าเป็นจำนวนเลข ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เช่น ลูกประคำ ที่ใช้ในการนับจณะภาวนา