ค้นหา

About Us

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) คือหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนานโยบายและการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษา วิจัย ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และนำผลให้ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง การดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม มีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน

วิสัยทัศน์

ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม

พันธกิจ

พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม พัฒนาข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม สนับสนุน เสริมสร้าง ทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์

สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “คลังข้อมูลความรู้” ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม กำหนดและผลักดัน การพัฒนากระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของหน่วยงาน

สำนักงานกิจการยุติธรรม ทำอะไร?