ค้นหา

Q&A ตัดไม้หวงห้ามในที่ดินตัวเองโดยไม่ขออนุญาต ผิดหรือไม่?

หลายคนอาจจะมีที่ดินเป็นของตนเอง เเละปลูกต้นไม้ต่างๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงไม้ที่จัดว่าเป็นไม้หวงห้าม ในกรณีที่เราปลูกเอง ในที่ดินของเราเอง แล้วอยากจะใช้งานไม้เหล่านั้น จำเป็นจะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนหรือไม่ ?

ตอบ : ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาต (ส.ป.ก.) ไม่เป็นไม้หวงห้าม การตัดหรือการโค่นไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ให้ “แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอหนังสือรับรองไม้”

อ้างอิง :

กรมป่าไม้มีข้อแนะนำให้ประชาชนที่ปลูกต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดิน ส.ป.ก. ร่วมลงทะเบียนไม้มีค่า (E-Tree) ผ่านเว็บไซต์ กรมป่าไม้ > https://www.forest.go.th/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สายด่วนกรมป่าไม้ โทร 1310 กด 3