ค้นหา

EP.48 ซื้อที่ดินติดห้ามโอน จะมีสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การซื้อที่ดินต้องตรวจสอบอย่างรอบครอบครับ ทั้งเอกสาร ที่ดินที่ตั้งจริงมีอยู่หรือไม่ ผู้มีสิทธิในการโอน จำนวนเนื้อที่ตรงตามเอกสาร สัญญาต้องรัดกุม แต่ถ้ามีการซึ้อขายที่ดินประเภทหนึ่งที่ระบุห้ามโอนไว้ 5 ปี หรือ 10 ปี จะมีผลอย่างไร?

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150