ค้นหา

EP.4 โดนทวงค่างวดรถแบบไหน ไฟแนนซ์ยึดรถไม่ได้?

#Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

โดนทวงค่างวดรถแบบไหน? ไฟแนนซ์ยึดรถไม่ได้! ซึ่งหลายคนมีความกังวลมากเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถ หากผ่อนชำระค่าเช่าซื้อไม่ได้มักจะโดนทวงค่าเช่าซื้อจากไฟแนนซ์ โดยเฉพาะจะมายึดรถคืนเมื่อผิดนัด 1 งวดหรือ 2 งวด ทำให้หลายคนต้องรีบหาเงินมาชำระค่าเช่าซื้อ แล้วเราจะทำอย่างไร?

ถ้าหากไฟแนนซ์จะยึดรถจากผู้เช่าซื้อคืนได้ คือ ผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติด ๆ กัน และไฟแนนซ์มีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระ ภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ และผู้เช่าซื้อละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าว ไฟแนนซ์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ ดังนั้น เมื่อสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ไฟแนนซ์สามารถยึดรถได้ตามกฎหมาย

แต่ถ้ายังไม่ครบตามกำหนด แล้วไฟแนนซ์จะมายึดรถ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิโต้แย้งและไม่ให้ไฟแนนซ์ยึดรถไปได้ ซึ่งถ้าผู้เช่าซื้อถูกไฟแนนซ์ข่มขู่ ทำให้เกิดความกลัวและยอมให้ยึดรถไป เช่น การใช้กำลังเข้ามาข่มขู่ หรือยึดรถไปโดยพลกาลฯ ดังนั้น ถ้าเป็นการยึดรถไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถแจ้งความได้ และถ้าหากไฟแนนซ์ฟ้องส่วนต่าง ผู้เช่าซื้อต่อสู้ประเด็นนี้ในศาลได้

อ้างอิง: ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา