ค้นหา

EP.33 ผู้เสียหายจากการถูกละเมิดเมื่อรักษาแล้ว จะเรียกร้องผู้ละเมิดได้อีกหรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

เมื่อมีผู้เสียหายจากการกระทำละเมิด ผู้เสียหายใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะตามสิทธิใดที่มี หากการรักษาเสร็จแล้วจะเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดรับผิดชอบได้อีกหรือไม่?

สำหรับการกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นนั้น แม้ผู้ที่ถูกละเมิดจะมีสิทธิในการรักษากับหน่วยงานที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ แต่อย่าชะล่าใจไปนะครับว่าสิทธิที่ผูู้เสียหายเขาไปใช้แล้ว เขาย่อมมีสิทธิเรียกให้ผู้กระทำรับผิดได้ ลองดูกรณีตัวอย่างคดีต่างๆ ที่หยิบยกมาเล่าให้ฟัง ดังนี้

อ้างอิง: ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420