ค้นหา

EP.31 การฟ้องหย่า ลักษณะต้องเป็นอย่างไร ถึงจะฟ้องหย่าตามเงื่อนไขได้?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

ถ้าพูดเหตุแห่งการฟ้องหย่าแล้วตามกฎหมายมีเงื่อนไขกำหนดไว้หลายกรณีครับ ตอนนี้จะเล่าถึงเหตุกรณีของการแยกกันอยู่ รายละเอียดเป็นอย่างไร?

ป.พ.พ. มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ากรณีแยกกันอยู่ตาม (4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่ เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมา เกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ สรุปง่ายๆ คือสมัครใจแยกกันอยู่ เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข และตลอดมาเกินสามปี

จุดสำคัญหลัก พฤติการณ์ที่จะถือว่าสามีภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่ จะต้องมีข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าสามีภรรยาต่างมีเจตนาตรงกัน คือ ไม่ประสงค์จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา มีลักษณะที่ขาดจากความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาโดยสิ้นเชิง และต่างฝ่ายต่างไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทั้งในทางพฤตินัยและนิตินัย

พฤติการณ์ที่จะเข้าเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (4/2) นั้น นอกจากสามีภริยาต้องสมัครใจแยกกันอยู่ตลอดมาเกิน 3 ปีแล้ว ยังต้องเป็นการแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติด้วย เราไปดู 2 กรณีที่ฟ้องหย่าไม่ได้ก่อนครับ

อ้างอิง: ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 1516