ค้นหา

EP.21 เงินส่วนต่าง-ค่าขาดราคา-ค่าขาดประโยชน์ ตามสัญญาเช่าซื้อรถ ทวง/ฟ้องร้อง มีอายุความกี่ปี?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

ปัญหาเช่าซื้อรถนอกจากเรื่องการคืนรถแล้วที่มีปัญหาหนักใจ สิ่งที่ตามมาอีกปัญหาหนึ่งคือ ค่าส่วนต่างของรถที่ขายทอดตลาดไปแล้ว หลายกรณีปล่อยผ่านมานานเพิ่งจะมาทวงหรือฟ้อง แล้วอายุความมีกี่ปี?

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30