ค้นหา

EP.19 ทวงถามหนี้อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การทวงหนี้โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ หรือโดยมีผู้รับมอบอำนาจทวงถามหนี้ มักจะฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ประจำ ทำให้ลูกหนี้ต้องเครียดในการหาเงินมาชำระหนี้ สิ่งที่ลูกหนี้ควรจะรู้ไว้สำหรับกฎหมายทวงหนี้มีอะไรบ้าง?

การทวงถามหนี้ สิ่งที่ลูกหนี้จะต้องรู้ในหลักการทวงถามหนี้ตามกฎหมาย เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการทวงถามหนี้ มีหลักสำคัญดังนี้ครับ

  1. เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกาถึงเวลา 20.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการเวลา 8.00 นาฬิกาถึงเวลา 18.00 นาฬิกา หากไม่สามารถติดต่อตามเวลาที่กำหนดเบื้องต้น จะติดต่อได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
  2. จำนวนครั้งในการทวงถามหนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง “จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้” กำหนดให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้ หรือ บุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพื่อทวงถามหนี้ ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน
  3. ห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้เพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่บุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้
  4. ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย ในหนังสือ หรือในสื่ออื่นใดที่ใช้ในการติดต่อสอบถาม ซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อทวงถามหนี้ของลูกหนี้
  5. ห้ามทวงถามหนี้โดย การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น
  6. ห้ามใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น
  7. ห้ามการแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้
  8. ห้ามทำการทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น การแสดงหรือมีข้อความที่ทำให้เชื่อว่าจะถูกดำเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือ เงินเดือน
  9. ห้ามทำการทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกินกว่าอัตรา

การทวงถามหนี้ในที่กล่าวมานั้นมีโทษทางอาญาได้ ทั้งโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น หากลูกหนี้เห็นว่าผู้ทวงถามหนี้ทำผิดกฎหมาย เราก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้กับตำรวจนะครับ

อ้างอิง: พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558