ค้นหา

“ขายตรงแท้” หรือ “แชร์ลูกโซ่” ดูให้ดี…ระวังถูกหลอก

ขายตรงแท้ หรือ แชร์ลูกโซ่

เรามีกฎหมายเกี่ยวกับ การขายตรงและตลาดแบบตรงอยู่แล้ว แต่…พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิม โดยสาระสำคัญของกฎหมายใหม่นี้ กำหนดให้แยกคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ ทั้ง 2 ประเภทออกจากกัน คือ การประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ ขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และเพื่อให้มีหลักประกันว่าผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครอง หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

คุณสมบัติของ ผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ซึ่งต้องเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด และหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการวาง หลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้

รวมทั้ง การแจ้งให้นายทะเบียนทราบเมื่อมีการย้ายสํานักงาน ต้องส่งรายงาน เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน และการจัดทําเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และกําหนด หลักเกณฑ์การโอนกิจการและการเลิกประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ตลอดจนกําหนดเหตุเพิกถอน ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้ชัดเจน และปรับปรุงบทกําหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ที่มา : พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560