ค้นหา

Q&A : ใส่ “รองเท้าแตะ” ขับรถผิดกฎหมายหรือไม่?

ก็อยากใส่แตะขอบฟ้า… แต่เหมือนว่าข้อกฎหมายไม่เข้าใจ!!!!
อยากขับรถสบายๆ ขอใส่รองเท้าแตะขับรถซะหน่อย… คาดว่าหลายคนคงเคยได้ยินกันบ้างว่าห้ามใส่รองเท้าแตะขับรถ! มันผิดกฎหมาย…แต่จริงหรือเปล่านะ?

คำตอบ คือ จริง  ถึงแม้ว่าใส่รองเท้าแตะขับรถมีความผิดทางกฎหมายจริง แต่จะบังคับใช้กับการขับรถบางประเภท ดังนี้
– ผู้ประจำรถในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
– ผู้ขับรถรับจ้าง รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ และรถยนต์บริการทัศนาจร 
เพราะเป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดย พ.ร.บ. การขนส่งทางบกฯ มาตรา 102 (1) ระบุว่า “ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถต้อง แต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง…” ซึ่งกฎกระทรวงฯ (3) ได้ระบุว่า ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 127 

สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องการแต่งกายที่เข้มงวดเหมือนกับรถขนส่ง รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยต์รับจ้าง เพียงแต่ผู้ขับขี่ต้องแต่งกายให้สุภาพและเหมาะสมกับกาลเทศะ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการขับรถก็พอ

เสียงกฎหมาย ตอนที่ 164 เหตุเพราะรองเท้าแตะ

อ้างอิง : 
– พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (มาตรา 102 (1) และมาตรา 127)
– กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2555 
– กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถและการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักยานยนต์สาธารณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก http://elaw.dlt.go.th/ หรือ Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584