ค้นหา

Q&A : รถยนต์สีซีด หมอง เปลี่ยนสีใหม่ให้ถูกโฉลก แต่ไม่แจ้งกรมการขนส่งทางบก ผิดหรือไม่?

การเปลี่ยนสีรถยนต์ใหม่ไม่ใช่แค่การขับรถไปร้านซ่อมสี ทำสี เปลี่ยนสี หรือร้าน wrap รถ เมื่อเสร็จแล้วนำรถมาใช้งานตามปกติ แต่ยังมีอีกขั้นตอนที่เจ้าของรถยนต์ต้องดำเนินการคือ “การแจ้งเปลี่ยนสีรถ” โดยแจ้งต่อ “นายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก”

พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13,60

“รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีรถ เจ้าของรถมีหน้าที่ต้อง “แจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนสี” หากเกินกำหนด เจ้าของรถจะมีความผิดตามมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท”

#เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนสีตัวถังรถยนต์

1. ใบคู่มือ/เอกสารการจดทะเบียนรถ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ

3. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จค่าจ้างทำสี

#ขั้นตอนการยื่นเอกสารแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์

1. ยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้าตรวจสอบ

2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบรถ

3. ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอรับเอกสารคืน

ใครที่นำรถยนต์ไปทำสี เปลี่ยนสี หรือ wrap สีรถมาใหม่ แล้วยังไม่ได้ทำการแจ้งต่อนายทะเบียน สามารถดำเนินการได้ที่กรมการขนส่งทางบกทุกแห่งทั่วประเทศ จะได้ไม่ผิดกฎหมายและไม่เสียค่าปรับหากถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรมการขนส่งทางบก หรือ เพจกรมการขนส่งทางบก หรือสายด่วน 1584

อ้างอิง: พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13, 60

เสียงความรู้กฎหมาย ตอนที่ 296 คิดจะติดสติกเกอร์รถต้องระวัง