ค้นหา

Q&A: กวาดเศษขยะลงท่อระบายน้ำสาธารณะ มีความผิดหรือไม่?

“รู้หรือไม่ว่าการกวาดเศษขยะลงในท่อระบายน้ำ ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน ทางน้ำไหลไม่สะดวก ผิดกฎหมายและมีโทษถูกปรับได้ ไม่ว่าจะหน้าบ้านของเจ้าของบ้านเองหรือบนท้องถนน หากเป็นที่สาธารณะก็เข้าข่ายผิดกฎหมายได้ทั้งนั้น…”

กวาดเศษขยะลงท่อระบายน้ำสาธารณะผิดหรือไม่

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

มาตรา ๓๗๕  ผู้ใดทำให้รางระบายน้ำ ร่องน้ำหรือท่อระบายของโสโครก อันเป็นสิ่งสาธารณะเกิดขัดข้องหรือไม่สะดวก ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘]

เสียงความรู้กฎหมาย ตอนที่ 290 กวาดขยะลงท่อไม่ได้

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 375