ค้นหา

Q&A : ตำรวจจะจับบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย โดยไม่มีหมายจับได้หรือไม่?

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66,78,79 และ 80

การจับกุมบุคคล “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะมีอำนาจจับกุมได้ตามหมายจับของศาลเท่านั้น” ยกเว้นแต่ เป็นกรณีตามมาตรา 78,79 และ 80 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

#ตำรวจจับโดยไม่มีหมายจับ (มาตรา 78)

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่

(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80

(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด

(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66(2) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้

(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117

#ราษฎรจับ (มาตรา 79)

ราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์มาตรา 82 (กรณี เจ้าพนักงานจัดการตามหมายจับ ขอให้ช่วยจับ) หรือเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้า และความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วย

#ความผิดซึ่งหน้า

มาตรา  80 ที่เรียกความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดที่เห็นกำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆ อย่างไรก็ดี ความผิดอาญาที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิด ซึ่งหน้าในกรณีดังนี้
(1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะ
(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นที่สันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทำผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น

#เหตุแห่งการออกหมายจับ

มาตรา 66  เหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี หรือ
(2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี

ความรู้เพิ่มเติม : หมายจับ: คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?, หมายอาญา-หมายจับ, กฎหมายน่ารู้: หมายเรียก หมายจับ หมายค้น!

อ้างอิง : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66,78,79 และ 80

เสียงความรู้กฎหมาย ตอนที่ 255 รอดตายเพราะตำรวจ