ค้นหา

Q&A : แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ลอก ตัวหนังสือซีดจาง มองไม่เห็นตัวเลข นำออกไปขับขี่ผิดกฎหมายหรือไม่?

หากแผ่นป้ายทะเบียนรถลอก ตัวหนังสือซีดจาง หรือมองไม่เห็นตัวหนังสือ ห้ามนำหมึกสีดำไปเติมบนตัวอักษรหรือตัวเลขที่สีจาง ไม่งั้น มีความผิด ตาม  พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานปิดบังหรือเจตนาดัดแปลงทะเบียนรถยนต์ คือสีดำบนตัวอักษรหรือตัวเลขบนทะเบียนรถ หรือหากเพิกเฉยและไม่เปลี่ยนป้ายทะเบียน จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายข้อหาใช้ป้ายทะเบียนชำรุด

พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11

“รถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” และมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เพราะป้ายทะเบียนชำรุดที่มองไม่เห็นเลข จะส่งผลกระทบต่องานการกำกับดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน 

#ผู้ขับขี่ที่พบว่าป้ายทะเบียนรถชำรุดสามารถนำรถมาขอป้ายทะเบียนใหม่ ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่

#เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอป้ายทะเบียนใหม่

1. คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา

2. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถฉบับจริง

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล)

#กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นแทนได้

1. หนังสือมอบอำนาจ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรมการขนส่งทางบก หรือ เพจกรมการขนส่งทางบก หรือสายด่วน 1584

อ้างอิง: พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 (มาตรา 11, 60)

เสียงความรู้กฎหมาย ตอนที่ 234 ป้ายทะเบียนรถชำรุด