ค้นหา

Q&A : ขายตรงจอมตื๊อเสนอขายสินค้า ก่อความรำคาญ ผิดกฎหมายหรือไม่?

ขายตรงต้องได้รับอนุญาตก่อน

เมื่อไปทำธุระตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่พักผ่อนในร่ม หลายๆ คนอาจจะเคยเจอกลุ่มคนทั้งชายและหญิงที่ดักแจกใบปลิว ขายโปรโมชั่น อยู่ตามทางเดินและรบเร้าให้ซื้อบริการความสวยความงาม อาจสร้างความไม่สบายใจหรือก่อความรำคาญให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

ในการเข้าไปเสนอขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงนั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริโภคหรือเจ้าของสถานที่เสียก่อน และต้องไม่ทำอะไรที่เป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญจนเกินไป หากผู้ขายฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

มาตรา 26 ในการเข้าไปติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริโภคหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นก่อนและต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลดังกล่าว ในการนี้ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงซึ่งออกโดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรงด้วย

มาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 26, มาตรา 30 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 37 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

เสียงความรู้กฎหมาย ตอนที่ 233 ขายตรงจอมตื๊อ

อ้างอิง: พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545