ค้นหา

Q&A เป็นหนี้ ยืมเงิน เอาสิ่งของ ของมีค่า ไปชำระหนี้แทนเงินได้หรือไม่? #Lawget

Q : เป็นหนี้ ยืมเงินกัน เอาสิ่งของ หรือ ทรัพย์สินชำระหนี้แทนได้หรือไม่?

A : ได้สิ! หากผู้กู้ยอมรับทรัพย์สิน เป็นการชำระหนี้แทน โดยคิดราคาตามท้องตลาด ณ เวลา และสถานที่ส่งมอบนั้น หนี้ที่มีก็จะถูกระงับไป

ตัวอย่าง นาย A เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากนาง B จำนวน 122,500 บาท เมื่อถึงกำหนดชำระ นาย A ถอนเงินออกจากบัญชีไม่ได้เนื่องจาก ตู้ ATM หน้าหมู่บ้านเสีย นาย A จึงเอาสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท มาขอชำระหนี้แทนหนี้เงิน ณ วันนั้น ทองราคาอยู่ที่ บาทละ 24,500 บาท เท่ากับว่านาย A ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมไปจนครบแล้ว หนี้ตามสัญญาเป็นอันระงับไป

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 656