ค้นหา

บทเรียนราคาแพง ผ่อนสินค้าแล้วเบี้ยว ระวังโดนยึดบ้าน-ที่ดิน มาชำระหนี้

หนี้ที่เกิดจากการผ่อนสินค้าเป็นสัญญาบังคับได้ตามกฎหมาย

หนี้จากการผ่อนซื้อสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. หนี้ที่เกิดจากการผ่อนสินค้า (ผ่านร้านค้า/เจ้าของสินค้า)
  2. หนี้ที่เกิดจากการผ่อนสินค้า (ผ่านบัตรเครดิต)

หนี้ที่เกิดจากการผ่อนสินค้า (ผ่านร้านค้า/เจ้าของสินค้า)

เมื่อซื้อสินค้าด้วยวิธีการ “ผ่อนช้ำระสินค้า ผ่านร้านค้า/เจ้าของสินค้า” จะเกิดเงื่อนไขตาม สัญญาเช่าซื้อ(ป.พ.พ. มาตรา 572 วรรคแรก) กรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของเจ้าของสินค้า แต่เมื่อชำระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ จนครบตามมูลค่าที่ตกลง กรรมสิทธิ์ของสินค้าจะโอนเป็นของผู้เช่าซื้อ

หากผิดนัดชำระค่างวด ตามเงื่อนไขของ สัญญาเช่าซื้อ เจ้าของสินค้ามีสิทธิ์ยึดของคืนได้

หนี้ที่เกิดจากการผ่อนสินค้า (ผ่านบัตรเครดิต)

เมื่อซื้อสินค้าด้วยวิธีการ ผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด ของสถาบันการเงินต่างๆ เช่น สัญญาเงินกู้เพื่อการผ่อนชำระสินค้า,
สัญญาผ่อนสินค้าเงินเชื่อ, สัญญาผ่อนสินค้าส่วนบุคคล, สัญญาสินค้าเงินผ่อน กรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของผู้ซื้อ ตั้งแต่ทำการรูดบัตรเครดิต เกิดภาระหนี้เป็นจำนวนเงิน ที่รูดบัตรไป เจ้าของบัตรเครดิตจะไม่มีสิทธิ์ยึดของคืน จะทำการทวงถามหนี้ หรือคิดดอกเบี้ยตามแต่ละเงื่อนไขที่สถาบันการเงินนั้นๆกำหนดไว้ หรือ อาจจะถูกลดวงเงิน ระงับการใช้บัตร ฟ้องคดีแพ่ง ยึดทรัพย์ขายทอดตลาด อายัดเงินเดือน (เอกชน/รัฐวิสาหกิจ) (ตามเงื่อนไขของแต่ละบัตรเครดิต)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินกรมบังคับคดี โทร. 0 2881 4999