ค้นหา

คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร? : ลูกหนี้ร่วม

#ลูกหนี้ร่วม : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?

ลูกหนี้ร่วม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 291 กล่าวว่า
.
“ถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงไซร้ แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียว (กล่าวคือลูกหนี้ร่วมกัน) ก็ดี เจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก แต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิง”
.
หรือก็คือ ลูกหนี้ร่วม หมายถึง บุคคลหลายคนซึ่งมีหน้าที่ร่วมกันที่จะต้องรับผิดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงและเกิดขึ้นได้โดยนิติกรรมสัญญาและโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
.
.
การที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งชำระหนี้ ย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นด้วย (การชำระหนี้ให้นั้นรวมถึง ทำอะไรบางอย่างแทนการชำระหนี้ วางทรัพย์สินแทนการชำระหนี้ และ การหักกลบลบหนี้)
.
หากลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องอะไร ลูกหนี้คนอื่นๆ จะเอาสิทธินั้นไปใช้หักกลบลบหนี้ไม่ได้
.
การที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง ย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆ เพียงส่วนของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ปลดให้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
.
การผิดนัดของเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง ย่อมเป็นคุณแก่ลูกหนี้คนอื่นๆ ด้วย
.
ระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกัน ต่างคนต่างต้องรับผิดชอบเป็นส่วนเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
.
ถ้าลูกหนี้ร่วมกันคนใดคนหนึ่งจะต้องชำระหนี้ แต่กลับไม่สามารถชำระได้ หรือชำระได้เพียงบางส่วนเท่านั้น (เช่น ลูกหนี้ร่วมคนดังกล่าวนั้นล้มละลาย) หนี้ยังขาดจำนวนอยู่เท่าไร ลูกหนี้คนอื่นๆ ก็ต้องรับใช้ แต่ถ้าลูกหนี้ร่วมกันคนใด เจ้าหนี้ได้ปลดให้หลุดพ้นจากหนี้อันร่วมกันนั้น ส่วนที่ลูกหนี้คนนั้นจะพึงต้องชำระหนี้ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ไป