ค้นหา

ขายฝาก…”ที่ดินเกษตรกรรม” ที่อยู่อาศัย อย่างไรปลอดภัย ไม่โดนโกง

กฎหมายใหม่ 43 : ขายฝากที่ดินเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อย่างไรปลอดภัย ไม่โดนโกง 

พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ฉบับนี้เป็นบทบัญญัติว่าด้วยขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ภายใต้หลักของการแสดงเจตนาระหว่างคู่สัญญา ซึ่งเป็นเอกชนที่มีสถานะเท่าเทียมกัน 

การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนจำนวนมากปรากฏว่า 🧓ผู้ขายฝากมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อฝาก เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และผู้ขายฝากอาจได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย

ดังนั้น การควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการวางทรัพย์ที่เป็นสินไถ่ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยกำหนดให้ผู้ขายฝากสามารถทำได้ที่
– สำนักงานบังคับคดี
– สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก และให้ข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอมีหน้าที่และอำนาจรับการวางทรัพย์ได้ด้วย 

สำนักงานกิจการยุติธรรมได้สรุปใจความสำคัญหลักของกฎหมายขายฝากฉบับใหม่นี้ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ทั้งผู้ขายฝากและผู้รับขายฝาก รวมถึงเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้สื่อสารต่อในช่องทางอื่นๆ 

ที่มา : พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒