ค้นหา

EP.26 การบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน เมื่อลูกเหนี้ผิดนัดชำระหนี้

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

หลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใหม่ สิทธิของผู้ค้ำประกันได้รับการดูแลในหลายๆ ประเด็น มีอะไรบ้างที่น่าสนใจติดตามดูนะครับ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันก่อนใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ และหากเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากดอกเบี้ยแบะค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา..ยกตัวอย่างตามคดีที่เกิดขึ้น ดังนี้

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686