ค้นหา

EP.23 จ่ายเงิน..”วิ่งเต้นตำแหน่ง” จะฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การแต่งตั้งโยกย้าย การเข้ารับราชการ เราจะได้ยินมาเสมอว่ามีการวิ่งเต้นตำแหน่งวิ่งเต้นให้สอบได้รับราชการ จ่ายเงินจำนวนมากแล้วหากไม่ได้ ผู้จ่ายจะฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่?

การตกลงมอบเงินให้ตามข้อเสนอวิ่งเต้นตำแหน่ง แต่ปรากฏว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเสร็จ กลับไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว . ข้อตกลงดังกล่าว

เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 การคืนทรัพย์อันเกิดจากโมฆะกรรม ต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับตาม มาตรา 172 วรรคสอง

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150, 407