ค้นหา

หนังสั้นความยุติธรรม ปี 1 | เรื่อง ความยุติธรรมของผม

หนังสั้นความยุติธรรม ปี 1 ร้อยเรื่องราวความยุติธรรม” โครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรม ปี 1 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราวความยุติธรรม” เป็นอีก หนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดขึ้น เพื่อต้องการสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ผู้คน ในสังคมได้ตระหนักและมองเห็นบทบาท หน้าที่ ความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมต่อการ อำนวยความยุติธรรมให้กับสังคม ในมิติที่หลากหลาย เพื่อให้สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอ มุมมอง แนวคิดใหม่ๆ ต่อกระบวนการยุติธรรม และสรรค์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการ ยุติธรรม อันนำไปสู่เป้าหมายการอำนวยความ ยุติธรรมและการบูรณาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในสังคม สู่การพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมที่ยั่งยืนประเด็นหลักของหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว ความยุติธรรม” ซึ่งจะมีเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารใน 4 ประเด็นคือ
1) กรอบความคิดเรื่องความยุติธรรม
2) ทัศนคติต่อความยุติธรรมในสังคม
3) มุมมองต่อความยุติธรรม
4) การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม