ค้นหา

Research summary report 2020

Research summary report 2020 ตอนที่ 1 สร้างสังคมสงบสุข 

ในสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมที่เป็นประเด็นใหญ่ที่พูดถึงในสังคม นำมาซึ่งการดำเนินการศึกษาวิจัยของกระทรวงยุติธรรม โดยได้ดำเนินการศึกษาและจะนำมาไปแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ 1 ) กลุ่มงานวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3) ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  เพื่อจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุข ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม

อ่าน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บทสรุปผลการศึกษาวิจัยของกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2563


Research summary report 2020 ตอนที่ 2 สร้างสังคมเป็นธรรม

ในสถานการณ์ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม ปัญหาความขัดแย้งในสังคม ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน แนวทางนโยบายและแผนในงานยุติธรรม คือสิ่งที่คนในสังคมกำลังตั้งคำถามว่า กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง อาญาและปกครองนั้น มีส่วนสำคัญในการสร้างสังคมเป็นธรรมได้อย่างไร กระทรวงยุติธรรม ได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเตรียมที่จะนำมาแก้ปัญหา พัฒนา และจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและปกครอง อาทิ ด้านการจัดการความขัดแย้งในสังคม การจัดการปัญหาคอรัปชัน ที่เกี่ยวข้องกระบวนการสืบสวน สอบสวน ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่เป็นธรรม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บทสรุปผลการศึกษาวิจัยของกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2563