ค้นหา

5 ภาชนะพลาสติก ที่ห้ามนำเข้า อุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) เข้าเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง ระบบนิเวศและเป็นการควบคุมลดปริมาณขยะ

ภาชนะที่ห้ามนำเข้าอุทยานแห่งชาติ ได้แก่
1. พลาสติกหูหิ้ว ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน
2. แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว)
3. กล่องบรรจุอาหารพลาสติก
4. หลอดพลาสติก
5. ช้อนส้อมพลาสติก

ฝ่าฝืนมีความผิด ถูกปรับไม่เกิน 100,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

5 ภาชนะพลาสติกที่ห้ามนำเข้าอุทยานแห่งชาติ

อ้างอิง : ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Singleuse plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช