ค้นหา

ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ในช่วงวิกฤต Covid-19 ที่ผ่านมาเทรนด์การซื้อประกันโรคระบาดเป็นอะไรได้รับความนิยมมากๆ…โดยแต่ละประกันมีการคุ้มครองหลากหลายรูปแบบ แต่ในช่วงหลังๆมา หลายบริษัทประกันภัย เริ่มมีการบอกเลิกกรมธรรม์ (แบบงงๆ) ซึ่งอาจจะมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ยังมีผู้เอาประกันภัยอีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ จึงมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ สำนักงานกิจการยุติธรรมจึงได้ทำการสรุปการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ในรูปแบบ Infographic : เรื่อง ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

คำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564
บริษัทกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้ และยังคงมีผลใช้บังคับเว้นแต่ปรากฎหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่า “ผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัย” เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้

กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 คืออะไร

กรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง หรือ เอกสารแนบท้ายที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทที่ห้ามยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่

  • บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
  • สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศ

อ้างอิงจาก

  1. คำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
  2. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535