ค้นหา

รู้ก่อนจ้างงาน รับงาน ไปทำที่บ้าน

ในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ยังคงรุนแรง หลายคนยังต้องทำงานที่บ้าน แต่รู้หรือไม่!จริง ๆ แล้วประเทศไทยมีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับการรับงานและจ้างงานไปทำที่บ้านด้วย! รีบอ่านเพื่อสิทธิของทั้งผู้จ้างและผู้รับงานงานที่รับไปทำที่บ้านคืออะไร งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อนำไปผลิต/ประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้จ้างงานควรรู้

1. งานที่กฎหมายห้ามจ้างงานและรับไปทำที่บ้าน

 • งานวัตถุอันตราย
 • งานที่ทำด้วยเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอาจเป็นอันตราย
 • งานความร้อนจัด (ระดับความร้อนภายในสถานที่ทำงานเกินเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 34 องศาเซลเซียสในช่วงเวลา 2 ชั่วโมงของการทำงานติดต่อกัน)/เย็นจัด อาจเป็นอันตราย
 • งานที่อาจกระทบต่อสุขภาพ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม (งานเลื่อยสายพาน/งานที่ก่อให้เกิดเสียงดังต้องสัมผัสระกับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง เกินกว่า 80 เดซิเบลเอ)

2. ห้ามหญิงมีครรภ์/เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ความปลอดภัย

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. หญิงมีครรภ์/เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ได้รับอันตราย ต่อร่างกาย จิตใจหรือตาย

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ห้ามผู้จ้างงานจัดหา/ส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งอื่นที่ใช้ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน/ครอบครอบ/ผู้มาติดต่อ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

4. ผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้จ้างงานจัดให้

และผู้จ้างงานรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศพ กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านประสบอันตราย ทุพพลภาพ เจ็บป่วย ตาย

5. ผู้จ้างงานต้องแจ้งเตือน/แจ้งข้อมูลอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

จากวัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งอื่นที่ใช้ทำงานและวิธีการป้องกันแก้ไขอันตราย และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม/เพียงพอ ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

6. ห้ามจัดหา/ส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานที่อาจเป็นอันตราย

ต่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน/ครอบครัว/ผู้มาติดต่อ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สิทธิและหน้าที่ผู้จ้างงาน สิทธิและหน้าที่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

1. ทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านเป็นภาษาไทย มอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 1 ฉบับ และเก็บไว้สถานประกอบการผู้ว่าจ้าง 1 ฉบับ (เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่จ่ายค่าตอบแทน) เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ รายละเอียดเอกสาร

 • ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ว้างจ้าง/ผู้แทน/ผู้รับเหมาช่วง
 • อัตราค่าตอบแทน/วิธีคำนวณ
 • หักค่าตอบแทน/หลักประกันที่ได้รับจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 • ประเภท/ปริมาณ/มูลค่าของงานที่รับไปทำที่บ้าน
 • กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานแต่ละงวด
 • กำหนดวันส่งมอบงานและวันจ่ายค่าตอบแทน
 • รายมือชื่อของผู้ว่าจ้างและผู้รับงานไปทำที่บ้าน

2. ห้ามบอกเลิกการจ้าง ในระยะเวลาทำงานที่ตกลงกัน ยกเว้นเป็นความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือผู้จ้างงานมีความจำเป็นที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้ โดยผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

3. บอกเลิกการจ้างและมอบให้คนอื่นรับงานไปทำแทนได้ กรณีที่ผู้จ้างงานไม่ตกลงขยายเวลาส่งมอบงานและได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน

4. ห้ามเรียก/รับหลักประกันการทำงาน – ความเสียหายจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน ยกเว้นประเภท/ปริมาณ/มูลค่างานอาจทำให้ผู้จ้างงานเสียหาย (ตามหลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ)

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

สิทธิของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 1. ตกลงขยายเวลาส่งมอบงานได้ กรณีที่มีเหตุและคาดหมายได้ว่างานที่รับไปทำที่บ้านจะไม่เสร็จ โดยแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็ว
 2. เรียกค่าเสียหายจากเหตุบอกเลิกการจ้างงาน กรณีไม่เป็นความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 3. ผู้จ้างงานต้องรับงานไว้และจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของงานที่ทำ กรณีสาระสำคัญของการจ้างงานอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้รับงานไปทำที่บ้านและการจ้างสิ้นสุดลง เพราะผู้รับงานไปทำที่บ้านตาย/ทำงานต่อไม่ได้เพราะไม่ใช่ความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้าน แต่งานที่ทำเป็นประโยชน์แก่ผู้จ้าง
 4. ใช้วัตถุดิบ/อุปกรณ์/สิ่งที่ใช้ทำงานที่ผู้จ้างงานเป็นผู้จัดหา ด้วยความระมัดระวังและประหยัด (ยกเว้นตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น) เมื่องานสำเร็จแล้วถ้าเหลือให้คืนแก่ผู้จ้างงาน

ห้ามหักค่าตอบแทน ยกเว้น

 1. ชำระภาษีเงินได้ (ตามประมวลรัษฎากร)
 2. ชำระเงินอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ (เช่น หนี้ตามคำพิพากษา)
 3. ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้จ้างาน (ต้องได้รับความยินยอมและห้ามหักเกิน 10%)
 4. ชำระค่าเสียหาย/ค่าปรับกรณีส่งมอบงานไม่ทันเวลากำหนด (ต้องได้รับความยินยอมและห้ามหักเกิน 10%)

ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

 • ผู้จ้างงานไม่จ่ายเงิน/ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ : ผู้รับงานไปทำที่บ้าน/ทายาท สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานท้องที่ที่ทำงานอยู่/ภูมิลำเนาที่ผู้จ้างงานอยู่

อ้างอิง : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 / กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔