ค้นหา

“ค้น” ต้องมีหมายหรือคำสั่งศาล!

เหตุในการออกหมายค้น

😎 ค้นหาและยึดสิ่งของที่จะเป็นพยานหลักฐานประกอบ

😎 เพื่อค้นหาและช่วยบุคคลที่ถูกควบคุม หน่วงเหนี่ยว หรือกักขังโดยไม่ชอบกฎหมาย

😎 เพื่อค้นหาบุคคลที่มีหมายจับ

เช่น การจับในที่รโหฐาน (รโหฐาน: พื้นที่ส่วนบุคคล เช่น บ้าน สำนักงาน)

*หมายค้น ต้องทำเป็นหนังสือระบุสถานที่ /วันเดือนปี /เหตุออกหมาย /สถานค้น /ชื่อ ลักษณะบุคคลหรือสิ่งของที่ต้องการค้น /วันเวลาที่จะทำการค้น /ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ทำการค้น

😎 ค้นหาและยึดสิ่งของ

  • ที่มีไว้เป็นความผิด เช่น อาวุธปืน เหล้าเถื่อน เงินปลอม เป็นต้น
  • ได้มาโดยผิดกฎหมาย เช่น ทรัพย์ที่เป็นของโจร
  • มีเหตุสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ทำความผิด เช่น อาวุธที่ใช้ /จะใช้ฆ่าคนอื่น
  • ตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือจะยึดสิ่งของโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว ยกเว้นบุคคลที่ครอบครองสิ่งของยินยอมส่งมอบให้

*ห้ามออกหมายค้นเพื่อพบและจับบุคคล ยกเว้นจะมีหมายจับและเจ้าพนักงานที่จะจัดการตามหมายค้นมีทั้งหมายค้นและหมายจับ

อ้างอิง : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(13),66-70
ความรู้เพิ่มเติม: “หมายค้น” คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?