ค้นหา

Q&A: ไม่หลบรถฉุกเฉินขณะเปิดไซเรน มีความผิดหรือไม่?

คำตอบ คือ  เมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้สัญญาณแสงวับวาบหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน ผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหน้าจำเป็นต้องให้ทางรถฉุกเฉินไปก่อน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 500 บาท ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 76 และมาตรา 148

และยังเข้าข่าย “กระทำผิดโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ ความตาย หรือ “เจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย” ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของผู้ขับขี่ในขณะนั้น ซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก

เมื่อเจอรถฉุกเฉินต้องทำอย่างไร?

รถฉุกเฉิน ไม่ได้หมายถึงรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงรถประเภทอื่นๆ เช่น รถดับเพลิง, รถตำรวจ, รถทหาร และรถประเภทใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ (ไฟไซเรน) ได้อย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

เมื่อใดก็ตามที่เจอรถฉุกเฉินขณะรับ-ส่งผู้ป่วยนั้น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 76 กำหนดแยกไว้เป็นแต่ละกรณีว่า

  1. สำหรับคนเดินเท้า ต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัยหรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุด
  2. สำหรับผู้ขับขี่ ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย หรือในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดช่องเดินรถประจำทาง แต่ห้ามหยุดรถหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก
  3. ผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ ต้องบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่ห้ามหยุดในทางร่วมทางแยก

โดยการปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3 จะต้องรีบกระทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ และต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี

อ้างอิง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522