ค้นหา

อยู่นอกบ้าน อยู่ในรถ อย่าลืม…ใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา

กรุงเทพมหานครออกประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก หากฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่นบาท อาศัยอำนาจ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ เหตุโควิดระบาดหนัก มีผล 26 เม.ย.64

1.ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

2.ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง(1) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านประกาศฉบับเต็ม : ประกาศให้สวมหน้ากากอนามัยฯ.pdf