ค้นหา

สัญญาเงินกู้ยืมรายละเอียดไม่ครบ ควรทำหรือไม่?

สัญญากู้ยืมเงินหรือหลักฐานการกู้ยืมจะอยู่ในรูปของ หนังสือ จดหมาย เอกสารที่เขียนขึ้นเอง หรือจะอยู่ในรูปแบบของฟอร์มทางการก็ได้แต่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในสัญญา ดังนี้
• วันที่ทำสัญญากู้เงิน
• ชื่อผู้กู้และชื่อผู้ให้กู้
• จำนวนเงินที่กู้
• กำหนดการชำระคืน
• ดอกเบี้ยต่อเดือน/ต่อปี (ถ้ามี)
• ลายเซ็นผู้กู้
• ลายเซ็นผู้ให้กู้ (มีหรือไม่มีก็ได้)

ปกติแล้วองค์ประกอบที่เกล่าวมา เพียงพอแล้วสำหรับสัญญาการกู้ยืมเงิน แต่ถ้าอยากให้มีละเอียดอื่นๆ ก็สามารถทำได้ เช่น สถานที่ทำสัญญา ผลของการผิดสัญญา และพยานในการทำสัญญา

ก่อนเซ็นต์สัญญาทุกครั้ง โดยเฉพาะสัญญาที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง ต้องอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาในสัญญาทุกบรรทัดอย่างรอบครอบ เพราะเจ้าหนี้บางคนอาจพิมพ์ข้อความในสัญญาด้วยข้อกฎหมายที่เข้าใจยาก ซึ่งหากไม่วิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก็อาจทำให้คุณเสียเปรียบได้ และควรระวังสัญญากู้ยืมเงินที่มีการเว้นช่องว่างไว้เฉพาะจุด

ก่อนเซ็นต์สัญญากู้ยืมเงิน ต้องตรวจสอบรายละเอียด การเว้นวรรค หรือช่องไฟระหว่างคำ หากพบว่ามีการเว้นวรรคหรือมีการเว้นช่องว่างที่ผิดปกติ อย่าเพิ่งเซ็นต์ลายมือชื่อลงไป เพราะช่องว่างเหล่านี้อาจมาจากเจ้าหนี้หัวหมอ ที่อาจนำสัญญาไปเติมแต่งข้อความลงไปหลังจากได้ลายเซ็นของเราไปแล้ว อาจทำให้เราเสียเปรียบมีภาระหนี้หรือดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น

 อ้างอิง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง มาตรา 650 – 656