ค้นหา

Q : ทำสัญญาจองรถยนต์ แล้ว “วันนัดรับถูกเลื่อนหรือได้รถไม่ตรงปก” ยกเลิกสัญญาได้หรือไม่?

#ผู้ซื้อ มีสิทธิ #ยกเลิกสัญญา และ “ได้เงินมัดจำคืน” ถ้าในวันรับรถ โชว์รูมปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น ส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อ รุ่น สี ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ปีที่ผลิต และรายการอุปกรณ์ ของแถม สิทธิประโยชน์ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือไม่ส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สัญญาซื้อรถ

ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจอง” หมายความว่า การประกอบกิจการขายรถยนต์ โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเอารถยนต์ออกขาย โดยให้ผู้บริโภคทำการจองซื้อ 

“สัญญาจองรถยนต์” หมายความว่า ข้อตกลงใด ๆ  ที่ผู้บริโภคทำกับผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อการจองซื้อรถยนต์ โดยผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินหรือรับสิ่งใดไว้เป็นมัดจำ และให้กำมั่นว่าจะส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคตามเวลาที่กำหนดในสัญญา

“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 1600 กิโลกรัม ซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

#สัญญาจองรถยนต์ ที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภค ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ ดังนี้
– ยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดกำลังเครื่องยนต์
– รายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถมหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (ถ้ามี)
– จำนวนเงิน หรือสิ่งที่รับไว้เป็นมัดจำ (ถ้ามี)
– ราคา

(2) กำหนดเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบรถยนต์

(3) ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อผู้ประกอบธุรกิจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
– ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น
– ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กำหนด
– ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มียี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดกำลังเครื่องยนต์ตรงตามที่กำหนดในสัญญา
– ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มีรายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถม หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญา

อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551

เสียงความรู้กฎหมาย ตอนที่ 215 โชว์รูมเจ้าเล่ห์