ค้นหา

Q : ครูยึดทรัพย์นักเรียนได้หรือไม่ ?

ครูสามารถยึดทรัพย์นักเรียนที่ทำผิดระเบียบของโรงเรียนได้ แต่…เมื่อเลิกเรียนแล้วต้องคืน หากไม่คืนจะผิดกฎหมายยักยอกทรัพย์ ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับเงินไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เลิกเรียนแล้วครูไม่คืนจะผิดกฎหมายยักยอกทรัพย์

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง [อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]

อ้างอิง : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

เสียงความรู้กฎหมาย ตอนที่ 177 ครูยึดทรัพย์นักเรียน