ค้นหา

สั่งสุนัขให้กัดผู้อื่น มีความผิดหรือไม่?

สุนัขทุกตัวไม่ว่าจะพันธุ์ไหน ขนาดตัวเท่าไร ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสุนัขที่ดุร้ายได้ การเลี้ยงดูสุนัขแล้วมันดันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือร่างกายของผู้อื่น หรือเจ้าของปล่อยให้สุนัขไปทำร้ายคนอื่นแบบนี้ สามารถเอาผิดเจ้าของสุนัขได้

ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 มาตรา 295  ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับ เลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหาย อย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการ รักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อม จะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น   

อนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคล ผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๆ ก็ได้

มีความผิด : ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เสียงกฎหมาย ตอน สั่งหมากัด มีสิทธิ์ทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิง : ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 มาตรา 295 , ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433