ค้นหา

หมาวิ่งตัดหน้ารถคนอื่น เจ้าของผิดไหม?

หนึ่งในปัญหาที่คนใช้รถ ใช้ถนนเป็นกังวล นั่นคือเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงที่ถูกปล่อยออกมาเดินเผ่นพ่านนอกบ้าน โดยเฉพาะตามชุมชนที่อยู่ติดถนนด้วยแล้ว มีหลายครั้งที่มักเห็นน้องหมา น้องแมว น้องไก่ หรือน้องเป็ด มาเดินเล่นบนถนน และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในช่วงที่คุณขับรถ แม้จะระวังขนาดไหน ก็อาจเกิดอุบัติเหตุขับชนแมว หรือทับเป็ด ที่จู่ ๆ พุ่งตัวออกมา เพื่อข้ามไปอีกฟากหนึ่งของถนน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น การรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่ว่าจะเป็นอย่างไร ใครถูก ใครผิด และใครควรรับผิดชอบ ???? * เกิดอุบัติเหตุขับรถชนกับสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของบนถนน ใครรับผิดชอบ

หมาวิ่งตัดหน้ารถคนอื่น เจ้าของผิดไหม?

.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111 
“ห้ามมิให้ผู้ใดขี่จูงไล่ตอนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433
“ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำ ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหาย เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น”

เมื่อดูตัวบทกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ พบว่า หากผู้เป็นเจ้าของปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในการดูแลของตน ออกไปเดินเล่นบนถนนโดยไม่มีการดูแลให้ดี จนเกิดอุบัติเหตุรถชนสัตว์เลี้ยงขึ้น นั่นทำให้ความผิดที่เกิดขึ้นจากการขับรถชนสัตว์เลี้ยงกลายเป็นของเจ้าของสุนัขในทันที โดยเจ้าของรถสามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้

** ถ้าเป็นกรณีกลับกัน อุบัติเหตุขับรถชนสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นบนถนนที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล หรือบนทางเท้า เจ้าของรถยนต์ คือ ฝ่ายผิด โดยคุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

** แต่หากเจ้าของสัตว์เลี้ยง มีหลักฐานชัดเจนว่า คุณมีเจตนาขับรถชนสัตว์เลี้ยง คุณในฐานะผู้ขับขี่ จะมีความผิดทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

อย่างไรก็ดี วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะ คือ ผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วมาก เพื่อที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้สามารถเบรกรถได้ทันท่วงที ขณะเดียวกัน ผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง ก็ควรดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ดี อย่าปล่อยให้วิ่งบนท้องถนน แค่ทำตามนี้ ก็ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้แล้ว

เสียงความรู้กฎหมาย ตอนที่ 121 น้องหมาวิ่งตัดหน้ารถใครรับผิดชอบ

อ้างอิงกฎหมาย : 
1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (มาตรา 111, 148)
2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณฺชย์ มาตรา 433