ค้นหา

ทำลาย ทำพัง เตรียมเสียตังค์ เสี่ยงติดคุก!!

“ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ประมวลกฎหมายอาญา

#ทำให้เสียทรัพย์

การทำให้เสียทรัพย์ให้ความหมายครอบคลุมไว้ว่า การที่คนผู้หนึ่งทำให้ทรัพย์ของผู้อื่นหรือมีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ จะเกิดการ “ทำให้เสียทรัพย์” ได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้

1. ผู้กระทำ

2. การกระทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์

3. ทรัพย์ที่ถูกกระทำ ซึ่งต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่น หรือมีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย

4. เจตนาของผู้กระทำ

#ทำให้เสียหาย

การทำให้เสียหาย หมายถึง การทําให้ทรัพย์นั้นชํารุด แตกหัก บุบสลาย แม้ความเสียหายนั้นจะไม่ถาวรจนแก้ไขไม่ได้ เช่น ถมบ่อที่คนอื่นขุดไว้หรือขุดดินในนาของผู้อื่นจนเป็นบ่อ ทํานองเดียวกัน ทําลายทรัพย์ของผู้อื่น ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินที่ผู้นั้นอพยพย้ายออกไปจากที่ดินนั้นแล้ว ไม่ว่าที่ดินนั้นจะเป็นที่สาธารณะหรือของบุคคลใดก็ดีหากบุคคลนั้นยังหวงแหนว่าทรัพย์นั้นเป็นของตนอยู่ ก็ถือว่ามีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์แล้ว (ฎีกาที่ 1111/2505)

แต่ผู้กระทําจะต้องมีเจตนากระทําเพื่อให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายจึงจะเป็นความผิด เพราะฉะนั้นการที่จําเลยเพียงแต่ถอนเสารั้วของโจทก์แล้วเอาไปกองไว้เพื่อใช้ทางเดินตามที่เคยใช้เท่านั้น มิได้มีเจตนากระทําเพื่อให้ทรัพย์ของโจทก์เสียหายอย่างใด จึงยังไม่ผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ (ฎีกาที่ 705/2507)

#การทำลาย

การทำลาย หมายถึง การทําลาย หมายถึง ทําให้ทรัพย์นั้นหมดสภาพจากความเป็นทรัพย์เดิมไป อาจทําลายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และไม่ว่าจะเหลือซากอยู่หรือไม่ เช่น การรื้อบ้านลงมาเหลือเป็นกองไม้เศษเหล็กหรือใช้ยาพิษผสมน้ําเทลงในบ่อปลาทําให้ปลาตายหมด (ฎีกาที่่ 356/2525)

การทําให้สูญหายก็อาจเป็นความผิดฐานนี้ได้โดยอาจพิจารณาว่าเป็นการทําลาย เช่น โยนแหวนของผู้อื่นทิ้งลงแม่น้ํา ปล่อยนกในกรงให้บินหนีไปเป็นต้น

#ทำให้เสื่อมค่า

การทำให้เสื่อมค่า หมายถึง ทําให้ราคาของทรัพย์นั้นลดน้อยลง แต่ไม่ถึงกับทําลายทรัพย์นั้น เช่น เอาน้ํามันเครื่องเทราดรถทําให้สีด่าง, ทุบกระจกจนแตกร้าว หรือขีดข่วนตัวรถก็เป็นการทําแก่ตัวทรัพย์ที่มีผลทําให้เสื่อมค่าลง แม้เป็นการชั่วคราวก็ตาม หากเป็นเพียงพูดว่ารถไม่ดีเครื่องล่างโทรม ทําให้ผู้ขายต้องลดราคาลง ดังนี้ไม่ใช่ทําให้เสื่อมราคาเพราะไม่ได้กระทําแก่เนื้อตัวทรัพย์

#ทำให้ไร้ประโยชน์

การทำให้ไร้ประโยชน์ หมายถึง การทําให้ทรัพย์นั้นใช้การไม่ได้แม้ตัวทรัพย์ยังคงสภาพอยู่ เช่น เอาถ่านไฟฉายไปใช้จนไฟหมด ปล่อยลมยางรถยนต์จนแบน หรือเอาน้ําตาลเติมลงไปในถังน้ํามันรถยนต์ทําให้รถวิ่งไม่ได้

แต่หากการทำให้เสียทรัพย์ เป็นไปตามมาตราดังต่อไปนี้ จะทำให้ได้รับโทษหนักขึ้น (เหตุฉกรรจ์)

มาตรา 359 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 358 ได้กระทำต่อ

1.เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม

2. ปศุสัตว์

3. ยวดยานหรือสัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือ

4. พืชหรือพืชผลของกสิกร

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 360 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 360 ทวิ1 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง ที่ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง (ทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ที่ประดิษฐานอยู่ในศาสนสถาน โบราณสถาน สถานที่ราชการ หรือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 361 ความผิดตามมาตรา 358 และมาตรา 359 เป็นความผิดอันยอมความได้