ค้นหา

จำนอง : คำนี้ในกฎหมาย

#จำนอง คำนี้ หมายถึง การที่เราใช้อสังหาริมทรัพย์วางไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ และจะไปไถ่คืนตามระยะเวลาที่กำหนด

เคยกันมั้ยที่อยู่ดีๆ ก็มีเรื่องให้ใช้เงินซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ซะด้วย และทางออกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการนำอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ไปจำนองกับธนาคารหรือนายทุนหรือบุคคลทั่วไป

ทรัพย์สินที่สามารถใช้จำนองได้ เช่น
* อสังหาริมทรัพย์ : 1.ที่ดินที่มีโฉนด/ที่ดินที่ไม่มีโฉนด 2.บ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง
* สังหาริมทรัพย์ : 3.สัตว์พาหนะ 4. เรือกําปั่น ต้องมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป 5.เครื่องจักร 6.แพ

หลักเกณฑ์การจำนอง :
1.ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในทรัพย์ที่จะจำนอง
2.สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
3.ต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับจดทะเบียนจำนองตามกฎหมาย

สิทธิของผู้รับจำนอง :
1.ผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนอง
2.ผู้รับจำนองยังมีสิทธิที่จะเรียกเอาทรัพย์สินที่จำนองนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิของตนได้หากเข้าเงื่อนไข
3.ถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายตลาดใช้หนี้ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ
4.หากมีการบังคับจำนองได้เงินสุทธิเท่าใดแล้วก็ให้นำเงินดังกล่าวชำระหนี้คืนให้แก่ผู้รับจำนองถ้าเหลือก็ให้คืนแก่ผู้จำนอง

ตัวอย่าง
• ปุ้ยต้องการกู้เงินสด 100,000 บาท แต่ในการกู้เงินจำเป็ฯต้องมีหลักประกันว่าปุ้ยจะชำระหนี้ หลักประกันการชำระหนี้นั้น จะเป็นเงินสด หรือ อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ ปุ้ยจึงนำที่ดินไปจดทะเบียน “จำนอง” ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นประกันในการชำระหนี้

ที่มา :ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702