ค้นหา

คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร? : คำมั่นว่าจะให้

#คำมั่นว่าจะให้ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?..

“คำมั่น” หมายถึง การแสดงเจตนาให้ความแน่นอนว่าตนจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง “คำมั่น” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีได้หลายกรณี

  • คำมั่นว่าจะให้รางวัล (มาตรา 362)
  • คำมั่นว่าจะให้รางวัลในการประกวดชิงรางวัล (มาตรา 365)
  • คำมั่นว่าจะซื้อหรือจะขาย (มาตรา 454)
  • คำมั่นว่าจะให้ (มาตรา 526)
  • คำมั่นว่าจะใช้เงินในตั๋วสัญญาใช้เงิน (มาตรา 982)

“คำมั่นว่าจะให้” ตามมาตรา 526 กล่าวว่า “ถ้าการให้ทรัพย์สินหรือให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว และผู้ให้ไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับไซร้ ท่านว่าผู้รับชอบที่จะเรียกให้ส่งมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้นได้ แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยอีกได้”

เมื่อคำมั่นว่าจะให้นั้น ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คำมั่นดังกล่าวก็จะมีผลบังคับกันได้ ผู้รับคำมั่นจะเรียกให้ผู้ให้คำมั่นส่งมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้นได้ แต่หากคำมั่นนั้นไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับคำมั่นจะไม่สามารถเรียกให้ผู้ให้คำมั่นกระทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ได้

อ้างอิง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์