ค้นหา

คำนี้ในกฎหมาย: ทำให้เสียทรัพย์

#ทำให้เสียทรัพย์ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?


คำว่า “ทำให้เสียทรัพย์” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ได้ให้ความหมายโดยครอบคลุมไว้ว่า การที่คนผู้หนึ่งทำให้ทรัพย์ของผู้อื่นหรือมีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์
.
จะเกิดการ “ทำให้เสียทรัพย์” ได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลักๆดังนี้
1. ผู้กระทำ
2. การกระทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์
3. ทรัพย์ที่ถูกกระทำ ซึ่งต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่น หรือมีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
4. เจตนาของผู้กระทำ
.
การทำให้เสื่อมค่า หมายถึงอย่างไร?
คำตอบคือ การทำให้เสื่อมค่า หมายถึง การทำให้ราคาหรือมูลค่าของทรัพย์นั้นลดลง แต่ไม่ถึงกับเป็นการทำลาย
.
การทำให้ไร้ประโยชน์ หมายถึง การทำให้ทรัพย์นั้นใช้การไม่ได้ แม้ตัวทรัพย์ยังคงสภาพอยู่
.
การทำให้เสียหาย หมายถึง การทำให้ทรัพย์นั้นชำรุด บุบสลาย แต่ทรัพย์นั้นอาจจะยังใช้ประโยชน์ได้ หรือ การจะทำให้ทรัพย์นั้นกลับมาใช้ได้ดังเดิมต้องมีค่าใช้จ่าย
.
การทำลาย หมายถึง การทำให้ทรัพย์นั้นหมดสภาพทรัพย์เดิมไป อาจเป็นการทำลายทั้งหมด หรือ บางส่วนก็ได้
.
.
แต่หากการทำให้เสียทรัพย์ เป็นไปตามมาตราดังต่อไปนี้ จะทำให้ได้รับโทษหนักขึ้น (เหตุฉกรรจ์)
.
มาตรา 359 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 358 ได้กระทำต่อ
1.เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม
2. ปศุสัตว์
3. ยวดยานหรือสัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือ
4. พืชหรือพืชผลของกสิกร
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
.
มาตรา 360 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
.
มาตรา 360 ทวิ1 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง ที่ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง (ทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ที่ประดิษฐานอยู่ในศาสนสถาน โบราณสถาน สถานที่ราชการ หรือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
มาตรา 361 ความผิดตามมาตรา 358 และมาตรา 359 เป็นความผิดอันยอมความได้
.
#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย