ค้นหา

คำนี้ในกฎหมาย : ค่าปลงศพ

#ค่าปลงศพ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 กล่าวว่า
.
“ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ ค่าปลงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ๆ อีกด้วย

ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วย

ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
.
.
ค่าปลงศพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทุกชนิดในการจัดการศพของผู้ตาย เช่น ค่าหีบศพ ค่าห่อศพ ค่าฉีดยาป้องกันศพเน่า ค่าแต่งตัวให้ศพ จะแต่งชุดพิเศษ หรือ ชุดที่ชอบก็ตาม ค่าจ้างช่างตัดผมหรือหวีผมให้ หรือว่ากรณีร่างกายถูกรถชนแหลกเหลวจะต้องเย็บให้เข้าที่ ค่าจ้างหมอเย็บศพก็ถือว่าเป็นค่าปลงศพอย่างหนึ่ง ค่าพิธีการรดน้ำศพ สวดศพ ทำบุญอันจำเป็นตามประเพณี ค่าเช่าเมรุเผาศพ เป็นต้น
.
ศาลฎีกาเคยกล่าวว่า กรณีอย่างไรจะเป็นค่าใช้จ่ายในการปลงศพนั้น จะต้องดูพฤติการปลงศพนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น ดูตามประเพณีท้องถิ่นทั่ว ๆ ไป ว่ามีอะไรบ้าง เพราะประเพณีของศาสนาแต่ละศาสนาไม่เหมือนกัน
.
หากการเสียชีวิตนั้น เกิดจากการที่ผู้อื่นทำละเมิด …ใครมีสิทธิเรียกค่าปลงศพบ้าง???
.
1. ทายาทที่มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย คือ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1649 ซึ่งกล่าวว่า

” ผู้จัดการมรดกซึ่งผู้ตายตั้งไว้ย่อมมีอำนาจและหน้าที่ในอันที่จะจัดการทำศพของผู้ตาย เว้นแต่ผู้ตายจะได้ตั้งบุคคลอื่นไว้โดยเฉพาะให้จัดการดังว่านั้น

ถ้าผู้ตายมิได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือบุคคลใดไว้ให้เป็นผู้จัดการทำศพ หรือทายาทมิได้มอบหมายตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการทำศพ บุคคลผู้ได้รับทรัพย์มรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดยธรรมเป็นจำนวนมากที่สุด เป็นผู้มีอำนาจและตกอยู่ในหน้าที่ต้องจัดการทำศพ เว้นแต่ศาลจะเห็นเป็นการสมควรตั้งบุคคลอื่นให้จัดการเช่นนั้น ในเมื่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องขอขึ้น “

หรือ ผู้จัดการทำศพซึ่งเจ้ามรดกตั้งตามพินัยกรรม มาตรา 1647

2. ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย /บุตรชอบด้วยกฎหมาย

3. บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว มีสิทธิเรียกค่าปลงศพในฐานะทายาท
.
การเรียกค่าปลงศพนั้น ต้องเรียกตามฐานะและตามสมควร จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวไม่ได้ ต้องจัดการตามธรรมเนียมประเพณีด้วย ไม่ใช่ถือโอกาสจัดงานใหญ่โตเกินฐานะ
.
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1649
ผู้ทำละเมิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่าปลงศพ แต่ไม่มีหน้าที่ไปจัดการศพ เพราะอำนาจการจัดการศพอยู่ที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดก
#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #ค่าปลงศพ