ค้นหา

คำนี้ในกฎหมาย: ทรัพย์แบ่งไม่ได้

#ทรัพย์แบ่งไม่ได้ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
.
คำว่า “ทรัพย์แบ่งไม่ได้” นั้น หมายถึง…!

ทรัพย์แบ่งไม่ได้…. ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 142 ว่า…
.
“ทรัพย์แบ่งไม่ได้ หมายความว่าทรัพย์อันจะแยกออกจากกันไม่ได้นอกจากเปลี่ยนแปลงภาวะของทรัพย์ และหมายความรวมถึงทรัพย์ที่มีกฎหมายบัญญัติว่าแบ่งไม่ได้ด้วย”
.
ดังนั้น ทรัพย์แบ่งไม่ได้จึงหมายถึงทรัพย์ต่อไปนี้
.
1. ทรัพย์ที่แยกออกจากกันไม่ได้ นอกจากเปลี่ยนแปลงภาวะของทรัพย์ หมายถึง โดยสภาพของตัวทรัพย์นั้นเองที่หากแยกออกจากกันจะเปลี่ยนรูปทรงไป เช่น บ้าน รถยนต์ สัตว์ นาฬิกา ร่ม หนังสือ แว่นตา เสื้อ กางเกง รองเท้า สิทธิจำนอง ทรัพย์ส่วนควบ เป็นต้น
.
2. ทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติว่าแบ่งไม่ได้ หมายถึง ทรัพย์ที่โดยสภาพของตัวมันเอง อาจเป็นทรัพย์ที่แบ่งได้ แต่มีกฎหมายบัญญัติห้ามแบ่งไว้ ทรัพย์ประเภทนี้หากไปทำการแบ่งเข้า จะไม่มีผลแต่อย่างใด ผู้ที่ได้ส่วนแบ่งของทรัพย์นี้ไปจะไม่ได้สิทธิใดๆ ในทรัพย์นั้นเลย เช่น หุ้นของบริษัท ภารจำยอม เป็นต้น