ค้นหา

พลังธรรมชาติ “พืชกระท่อม” ในวันที่ถูกกฎหมาย

ปัจจุบันพืชกระท่อมปลดล็อกออกจากยาเสพติดแล้ว ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อม ตามวิถีชาวบ้าน
.


ใบกระท่อม เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะมีสรรพคุณทางยา ซึ่งในต่างประเทศใช้ประโยชน์ของใบกระท่อมอย่างเสรีมานาน ดังนั้น หลังจากประกาศยกเลิกกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 จึงเป็นที่น่าสนใจมาก ทั้งการส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ การวิจัยเพื่อรักษาโรค เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป
.
อย่างไรก็ตามถึงแม้ “พืชกระท่อม” ในวันที่ถูกกฎหมาย กินได้ ซื้อได้ ขายได้ ปลูกได้ ต้มดื่มได้ ตามวิถีชาวบ้าน แต่ห้ามนำไปผสมยาเสพติดอื่น ๆ ซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมาย
.
หลังจากนี้จะออกบทบัญญัติเพิ่มเติม เช่น การกำหนดห้ามขายให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นเยาวชน รวมถึงสตรีมีครรภ์ และเตรียมกำหนดสถานที่ห้ามขาย เช่น ในโรงเรียน วัด ส่วนประเภทธุรกิจการส่งออกหรือนำเข้านั้นจะต้องขออนุญาตการนำเข้าหรือส่งออกในเชิงอุตสาหกรรม ต้องขออนุญาต
ที่มา : พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 / พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522