ค้นหา

สายเปย์ ให้เงิน สิ่งของ ทรัพย์สิน แก่ผู้อื่นไปแล้ว ขอคืนได้หรือไม่

3 เหตุ “ผู้รับ” ประพฤติเนรคุณ ผู้ให้ขอคืนการให้ได้

  1. ผู้รับ : ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา
  2. ผู้รับ : ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง
  3. ผู้รับ : บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ยากไร้และผู้รับสามารถจะให้ได้

7 เหตุ “ผู้ให้” ใช้สิทธิ์ขอคืน การให้ไม่ได้

  1. ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้
  2. ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน
  3. ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา
  4. ให้ในการสมรส
  5. ผู้ให้ ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณ
  6. เวลาผ่านไปแล้ว 6 เดือน นับแต่ทราบเหตุประพฤติเนรคุณ
  7. ผู้ให้ ฟ้องคดีหลัง 10 ปี นับแต่วันเกิดเหตุประพฤติเนรคุณ

# ทายาทของผู้ให้ ถอนคืนการให้ได้ (กรณีผู้รับฆ่าผู้ให้ตาย/กีดกันผู้ให้ ไม่ให้ถอนคืนการให้) ตามมาตรา 532

อ้างอิง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 531 – 536
ประมวลกฎหมายอาญา (ป.อ.)