ค้นหา

4 ข้อห้าม “กีฬามวย” เล่นนอกสังเวียนมีความผิด

กีฬามวย

“กีฬามวย” คือ การแข่งขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือกีฬามวยสากล เป็นกีฬาที่ผู้เล่นสองฝ่ายต่อสู้กันด้วยหมัด ขึ้นชื่อได้ว่ากีฬา ย่อมมีกฎ กติกา ระเบียบการแข่งขันที่เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม มาดูกันว่า ในการแข่งขันชกมวย มีข้อห้ามอะไรบ้างที่ผิดกฎหมายห้ามทำเด็ดขาด ก้บ 4 ข้อห้าม “กีฬามวย” เล่นนอกสังเวียนมีความผิด

1. ห้ามผู้จ้างวาน > เสนอหรือให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่นักมวย หรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้นักมวยล้มมวย

2. ห้ามนักมวย > รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้นักมวยล้มมวย

3. ห้ามผู้จ้างวาน > เสนอหรือให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ผู้ตัดสิน ไม่ตัดสินตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม

4. ห้ามผู้ตัดสิน > รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ตัดสินหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ผู้ตัดสิน ไม่ตัดสินตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม

ล้มมวย หมายถึง สมยอมหรือทำให้สมยอมกันในทางที่ไม่สุจริต.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ฝ่าฝืน : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิง พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 (มาตรา 48, 49, 50, 51, 59)