ค้นหา

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาล หลบหนีไปทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต้องล่าช้า สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือการไม่มีเจ้าพนักงานกํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ศาลกําหนดเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น

เมื่อเกิดการหลบหนีก็ไม่มีเจ้าพนักงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลย กลับมาดําเนินคดี ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดมาตรการกํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวและการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หลบหนี รวมทั้งการนําเงินค่าปรับตามคําพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในมาตรการดังกล่าวด้วย

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว คือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อป้องการหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายโดยมีหน้าที่ ดังนี้

  • สอดส่องดูแล
  • รับรายงานตัว
  • ป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนี
  • ให้คำปรึกษากับผู้ต้องหาหรือจำเลย

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ในการรับรายงานตัว ต้องเป็นผู้รับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามกำหนดนัดแทนศาล หากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไม่มารายงานตัว ต้องรายงานศาลโดยเร็ว

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ในการ สอดส่องดูแล ต้องคอยกำชับหรือตักเตือนให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัด และคอยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลหรือไม่ หากพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าผิดเงื่อนไข ต้องรายงานศาลโดยเร็ว

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา หากพบว่าการให้คำปรึกษาครั้งใด ไม่มีความก้าวหน้า หรือผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีแนวโน้มที่จะหลบหนี กระทำความผิดหรือก่อเหตุร้าย ต้องรายงานศาลโดยเร็ว

โดยผู้กำกับดูแลต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง,ผู้ประกันตัว,คนที่เป็นหลักประกัน,เจ้าของหลักประกัน ส่วนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ผู้กำกับดูแลจะได้รับนั้น ก็ต่อเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลย ไม่หลบหนี ไม่ทำอันตราย ไม่ก่อความเสียหายในช่วงที่ได้ประกันตัว

การให้ความช่วยเหลือ

ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ยากจนไม่มีค่าเดินทางไปศาลหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

การให้รางวัลนำจับ

  • คนทั่วไปที่แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ๆจับกุมได้
  • ตำรวจ
  • พนักงานฝ่ายปกครอง
  • คนทั่วไปที่เจ้าห้าที่ขอให้ช่วยตามจับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ศาลจังหวัดเวียงสระ

ที่มา : พ.ร.บ. มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560