ค้นหา

ขั้นตอนง่ายๆ ขอรับบริการ”กองทุนยุติธรรม” ต้องทำยังไง ?

ขั้นตอนง่ายๆ การขอรับบริการกองทุนยุติธรรม
1. ขอรับบริการที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สำนักงานกองทุนยุติธรรม โดย
– ยื่นคำขอด้วยตนเอง
– ยื่นคำขอเเทน เช่น สามี ภริยา ที่จดทะเบียนสมรส ผู้เเทนโดยชอบธรรม
– มอบอำนาจ ให้ยื่นคำขอเเทน
2. บอกหรืออธิบายปัญหา ข้อเท็จจริง และหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการใช้ความช่วยเหลือ
3. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ปัญหาข้อพิพาท กฎหมาย การดำเนินคดี และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
4. เจ้าหน้าาที่กลั่นกรองคำขอรับความช่วยเหลือ
– ส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง
– มอบเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมดำเนินการ (ตามข้อ 5 )
5. เจ้าหน้าที่เสาะหาข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เช่น สอบปากคำ ลงพื้นที่ ตรวจสอบความประพฤติ
6. คณะกรรมการหรือประธานพิจารณาคำขอและเเจ้งผลให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ ภายใน 7 วันหลังจากพิจารณา
ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
– ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินคดี
– การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
-ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูร่างกายจิตใจ ค่าขาดรายได้ ค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือได้รับผลกระทบ
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน

พระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558