ค้นหา

EP.3 ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือผู้เยาว์ ใครบ้างที่จะสามารถดำเนินการแทนได้?

#Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

บุคคลทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ล้วนแต่ตกเป็นผู้เสียหายในทางกฎหมายได้ทั้งนั้นแต่สำหรับกรณีเด็กหรือผู้เยาว์ตกเป็นผู้เสียหายถือเป็นผู้เสียหายโดยตรง แต่ตามกฎหมายแล้วจะไปทำการฟ้องคดีเองไม่ได้ แล้ว ใครจะเป็นผู้ดำเนินการแทนเด็กหรือผู้เยาว์ในคดี ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดให้มีผู้จัดการแทน ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้เลยครับ…

ที่มา: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4), 4, 5, 6